จองตอนนี้

ราคาที่ดีที่สุด

จองตอนนี้

ผู้ถือหุ้น

เอกสารสำหรับผู้ถือหุ้นโรงแรมแมนดารินกรุงเทพ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Download

การเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปี 2566

Download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Download

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Download

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจำปี 2564

Download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Download

การเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปี 2565

Download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2563

Download

รายงานประจำปี2562

Download

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Download

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Download

รายงานประจำปี 2563

Download

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2562

Download

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็

Download

การเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปี 2563

Download

จรรยาบรรณธุรกิจ

Download
Book Now