จองตอนนี้

ราคาที่ดีที่สุด

จองตอนนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัว

1 เมษายน 2564

โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ (“เรา”) มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้ เราจะทำให้ท่านแน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการจัดการที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. นิยาม

ข้อความ หรือ คําใด ๆ ที่ใช้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ :

 1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่รวมถึงข้อมูลของผู้เสียชีวิตและข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน (anonymous data)

ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึง:

 1. ข้อมูลตัวตน (Identity Data): ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนบุคคลที่เฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางตรงหรือทางอ้อมเช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง และสถานภาพการสมรส
 2. ข้อมูลติดต่อ (Contact Data): เช่น ข้อมูลอีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์
 3. ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data): เช่น ข้อมูลชาติพันธุ์ ความเชื่อ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ (รวมถึงข้อมูลการแพ้อาหารและข้อมูลการแพ้ทั่วไป) และ ข้อมูลชีวภาพ (biometrics data) รวมถึงข้อมูลประวัติอาชญากรรม โดยในกรณีที่เราได้รับข้อมูลอ่อนไหวโดยไม่ได้ตั้งใจ และไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีไว้เพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้ท่านในการเข้าพักที่โรงแรมของเรา เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวของท่าน
 4. ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการทำธุรกรรม (Financial and Transactional Data): เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิตและหมายเลขบัตรเดบิต รายได้ต่อเดือน และข้อมูลการชำระเงิน
 5. ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลการใช้งาน (Technical and Usage Data): เช่น ข้อมูล IP Address ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลการท่องเว็บไซต์ คุกกี้ ID ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึง แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์
 6. ข้อมูลโปรไฟล์ (Profile Data): เช่น ชื่อผู้เข้าใช้และรหัสผ่าน ประวัติการซื้อ ความสนใจ ความชอบ และข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจ
 7. ข้อมูลการตลาด และข้อมูลการสื่อสาร (Marketing and Communication Data): การตั้งค่าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการรับข้อมูลการตลาดจากเราและจากบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลการติดต่อกับเราเช่น เทปบันทึกกรณีที่ลูกค้าเข้ามาติดต่อทางคอลเซนเตอร์ หรือผ่านทางช่องทาง Social Media อื่น ๆ เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่รวมถึง:

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ณ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจ เช่นหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท หรือที่อยู่ของบริษัท
 3. ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน (anonymous data)
 4. ข้อมูลของผู้เสียชีวิต

นอกจากนั้น เราได้เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลโดยรวม เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลประชากร ทั้งนี้ข้อมูลโดยรวมนั้นอาจได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวไม่นับว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านได้ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลบางส่วนของท่านโดยทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนาม (anonymous data) เพื่อคำนวณอัตราของผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ หรือทำข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ อย่างไรก็ตามหากข้อมูลสามารถกลับมาใช้เพื่อระบุตัวตนได้ เราจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและจะปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

 1. ลิงค์บุคคลที่สาม (Third-party Links)

เว็บไซต์ของเราอาจนำท่านไปยังเว็บไซต์ของบุคลที่สาม ซึ่งกิจกรรมนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น สามารถเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ และเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อกิจกรรมประมวลผลข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์อื่น ดังนั้นเราสนับสนุนให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมเพื่อประโยชน์ในเรื่องความเป็นส่วนตัวของตัวท่านเอง

 1. ฐานกฎหมาย (Legal Basis)

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานกฎหมายดังต่อไปนี้:

อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา อาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินการ และอาจเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรา รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายบางประการซึ่งอาจทำให้ท่านได้รับบทลงโทษ

 1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะลูกค้าของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

อย่างไรก็ตามการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามฐานกฎหมาย เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานกฎหมายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 5“ วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

 1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เราจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกราชอาณาจักรไทย เว้นแต่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปยังประเทศปลายทางนั้นได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และ/หรือ สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ เราจะจัดทำสัญญาเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับบริษัทคู่สัญญาในประเทศนั้น ๆ

 1. มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจัดหมวดหมู่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้อยู่ในส่วนข้อมูลที่เป็นความลับ และได้บังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทรวบรวมไว้ กรณีที่ลูกค้าสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทไปแล้ว บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งเป็นกำหนดระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี เพื่อการตรวจสอบการให้สินค้าหรือบริการแก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรักษาแล้ว บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถยื่นคำร้องใช้สิทธิตามช่องทางการติดต่อที่เราได้ให้ไว้ในหัวข้อ “11.ติดต่อเรา” บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 30 วัน หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับปริมาณและความซับซ้อนของคำร้องขอ

 1. ติดต่อเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีคำถามหรือร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ :

Book Now